Phan Nguyen Import-Export and Trade Investment Co., Ltd

Call us now

(+84)246 664 0446


AB là từ viết tắt của “Agriculture Biologique" (Nông nghiệp hữu cơ). Chứng nhận hữu cơ AB là một chứng nhận hữu cơ của Pháp, được hình thành từ năm 1985 và quản lý bởi Agence Bio (Cục quản lý sản phẩm hữu cơ).|
Các sản phẩm có chứng nhận AB cam kết :
- Tối thiểu 95% thành phần hữu cơ
- Được sản xuất chế biến tại Châu Âu
- Được chứng nhận bởi một trong những tổ chức kiểm định được công nhận theo tiêu chuẩn EN 45011.

http://www.agencebio.org/la-marque-ab

popup

Quantity:

Total money: